Journal 8th European Symposium on Relogious Art Restoration & Conservation

Name
8th European Symposium on Relogious Art Restoration & Conservation