Journal 9th European Symposium on Religious Art, Restoration & Conservation

Name
9th European Symposium on Religious Art, Restoration & Conservation