Journal 6th European Symposium on Religious Art, Restoration & Conservation

Name
6th European Symposium on Religious Art, Restoration & Conservation