Journal ECONOMIA & DIRITTO AGROALIMENTARE

Name
ECONOMIA & DIRITTO AGROALIMENTARE
ISSN
1826-0373
ANCE code
E189862